แบบฝึกคณิตศาสตร์

18 มี.ค.

ชิ้นงานที่  1   เรื่อง   ตัวประกอบ

ชื่อ…………………………………………………………………………..เลขที่………………….ชั้น…………………………

1  ให้หาตัวประกอบของจำนวนต่อไปนี้

1)   3   มีตัวประกอบคือ…………………………………………………………………………………………….

2)   8   มีตัวประกอบคือ…………………………………………………………………………………………….

3)   12   มีตัวประกอบคือ…………………………………………………………………………………………..

4)   27   มีตัวประกอบคือ…………………………………………………………………………………………..

5)   140   มีตัวประกอบคือ…………………………………………………………………………………………

6)   200   มีตัวประกอบคือ…………………………………………………………………………………………

7)   289   มีตัวประกอบคือ…………………………………………………………………………………………

8)   361   มีตัวประกอบคือ…………………………………………………………………………………………

9)   411   มีตัวประกอบคือ…………………………………………………………………………………………

10) 500   มีตัวประกอบคือ…………………………………………………………………………………………

2   จำนวนนับต่อไปนี้มีตัวประกอบกี่ตัว

1)   1   มีตัวประกอบ…………………………………………………………………..ตัว

2)   3   มีตัวประกอบ…………………………………………………………………..ตัว

3)   9   มีตัวประกอบ…………………………………………………………………..ตัว

4)   13   มีตัวประกอบ…………………………………………………………………ตัว

5)   17   มีตัวประกอบ…………………………………………………………………ตัว

6)   20   มีตัวประกอบ…………………………………………………………………ตัว

7)   25   มีตัวประกอบ…………………………………………………………………ตัว

8)   29   มีตัวประกอบ…………………………………………………………………ตัว

9)   30   มีตัวประกอบ…………………………………………………………………ตัว

10) 43   มีตัวประกอบ…………………………………………………………………ตัว

ผลการประเมิน            ดี              (20 – 16  คะแนน)

         พอใช้       (15 – 10  คะแนน)

                       ปรับปรุง  (9 – 0     คะแนน)

ลงชื่อ………………………………………..ผู้ประเมิน

        (……………………………………….)

 
ชิ้นงานที่  2   เรื่อง   จำนวนเฉพาะ

ชื่อ…………………………………………………………………………..เลขที่………………….ชั้น…………………………

1  ให้ตอบคำถมต่อไปนี้

1)   จำนวนเฉพาะที่มีหลักเดียว  ได้แก่………………………………………………………………………..

2)   จำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุด  คือ………………………………………………………………………………

3)   จำนวนเฉพาะที่มากที่สุดที่มี  2  หลัก  คือ………………………………………………………………

4)   จำนวนเฉพาะที่เป็นเลขคู่มี……………ตัว  คือ…………………………………………………………..

5)   จำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง  50  กับ  100  ได้แก่……………………………………………………..

       ……………………………………………………………………………………………………………………….

6)   จำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า  50  ได้แก่………………………………………………………………………

       ……………………………………………………………………………………………………………………….

7)   จำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดที่มี  3  หลัก  คือ……………………………………………………………..

8)   จำนวนเฉพาะที่มากที่สุดที่มี  3  หลัก  คือ……………………………………………………………..

9)   177   เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่……………..เพราะ……………………………………………………

10) 279   เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่……………..เพราะ……………………………………………………

2     จำนวนที่กำหนดให้ในกรอบข้างล่างนี้เป็นจำนวนนับ  ตั้งแต่  1-50  ให้เลือกวงกลมล้อมรอบ   

       จำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะทุกตัว

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

            11        12        13        14        15        16        17        18        19        20

            21        22        23        24        25        26        27        28        29        30

            31        32        33        34        35        36        37        38        39        40

            41        42        43        44        45        46        47        48        49        50

ผลการประเมิน            ดี              (25 – 20  คะแนน)

         พอใช้       (20 – 13  คะแนน)

                       ปรับปรุง  (12 – 0   คะแนน)

ลงชื่อ………………………………………..ผู้ประเมิน

        (……………………………………….)

 


ชิ้นงานที่  3   เรื่อง   การแยกตัวประกอบ

ชื่อ…………………………………………………………………………..เลขที่………………….ชั้น…………………………

1  ให้แยกตัวประกอบของจำนวนนับในแต่ละข้อต่อไปนี้

1)   25     =          …………………………………………………………………………………………….

2)   18     =          …………………………………………………………………………………………….

3)   42     =          …………………………………………………………………………………………….

4)   100   =          …………………………………………………………………………………………….

5)   125   =          …………………………………………………………………………………………….

2   ให้เติมจำนวนลงใน                 ให้ถูกต้อง

1)                        35                                                          2)                           49

3)                         42                                                         4)                           50

                                    ผลการประเมิน

                 ดี              (15 – 12  คะแนน)

                          พอใช้       (11 – 8   คะแนน)

              ปรับปรุง  (7 – 0    คะแนน)

5)                                 156

3  จงแยกตัวประกอบของจำนวนต่อไปนี้โดยวิธีตั้งหาร

1)  64                                  2)  96                                 3)  256

4)  30                                  5) 441                                         

 

ชิ้นงานที่  4   เรื่อง   ห.ร.ม.

ชื่อ…………………………………………………………………………..เลขที่………………….ชั้น…………………………

จงแสดงวิธีหา  ห.ร.ม.  ของจำนวนนับต่อไปนี้  โดยวิธีหาตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุด

1)   6     และ        8

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

2)   28   และ        40

                ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

3)   45   และ        72

                ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

4)   20,  30   และ  50      

                ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

5)   27,  54   และ   90  

                ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

ผลการประเมิน            ดี              (5 – 4  คะแนน)

         พอใช้       (3 – 2  คะแนน)

                       ปรับปรุง  (1 – 0  คะแนน)

 

ชิ้นงานที่  5   เรื่อง   ห.ร.ม.

ชื่อ…………………………………………………………………………..เลขที่………………….ชั้น…………………………

จงแสดงวิธีหา  ห.ร.ม.  ของจำนวนนับต่อไปนี้  โดยวิธีแยกตัวประกอบ

1.   8   และ   40        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

2.   9   และ   21

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

3.   16   และ   20

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

4.   45   และ   81

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

5.   4   และ   25

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

6.   57   และ   95        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

7.   30   และ   42

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

8.   12,  36   และ   54

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

9.   28   และ   70

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

10.   32,   48   และ   60

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

 

ผลการประเมิน            ดี              (10 – 8  คะแนน)

         พอใช้       (7   – 5  คะแนน)

                       ปรับปรุง  (4   – 0  คะแนน)

 

ชิ้นงานที่  6   เรื่อง   ห.ร.ม.

ชื่อ…………………………………………………………………………..เลขที่………………….ชั้น…………………………

จงแสดงวิธีหา  ห.ร.ม.  ของจำนวนนับต่อไปนี้  โดยวิธีตั้งหารสั้น

1.   72   และ   84        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

2.   56   และ   140

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

3.   45,  72   และ   108

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

4.   45,   54   และ   72

        ……………………………………………….

         ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

5.   369,   396   และ   963

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

6.   60,  36,  24   และ   48        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

7.   45,  60,  75   และ   105

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

8.   42,  56,  70   และ   126

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

9.   108,  120,  144   และ   228

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

10.   24,  36,  48   และ   60

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

        ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

ผลการประเมิน            ดี              (10 – 8  คะแนน)

         พอใช้       (7 – 5  คะแนน)

                     ปรับปรุง  (4 – 0  คะแนน)

 

ชิ้นงานที่  7   เรื่อง   ห.ร.ม.

ชื่อ…………………………………………………………………………..เลขที่………………….ชั้น…………………………

1)   จงหาจำนวนนับที่มากที่สุด  เมื่อนำมาหาร   192  และ  237  แล้วเหลือเศษ  2  เท่ากัน

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

2)   จงหาจำนวนที่มากที่สุดที่หาร  370  และ  520  แล้วเหลือเศษ  5  และ  9   ตามลำดับ

                ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

3)   เชือก  3  เส้น  ยาว   108,  204  และ  360  เมตร  ตามลำดับ  ถ้าต้องการตัดเชือกทั้งสามเส้นนี้

      ออกเป็นเส้นสั้น ๆ  เท่ากัน  จะได้เชือกทั้งหมดกี่เส้น  โดยให้เชือกที่ได้ยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้

                ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

4)   แบ่งชมพู่  96  ผล  และมังคุด  144  ผล  ออกเป็นกอง  ๆ  ละเท่า ๆ  กัน  แบ่งได้มากที่สุดกอง

      ละกี่ผล  โดยไม่นำชมพู่และมังคุดมาปะปนกัน  

                ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

5)   กระดาษแผ่นหนึ่งกว้าง  48  ซ.ม. และยาว  64  ซ.ม. ถ้าต้องการตัดกระดาษแผ่นนี้ออกเป็นแผ่น

       รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ที่สุด  โดยไม่เหลือเศษเลย  จะตัดได้ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าใด  และ

       ตัดได้กี่แผ่น  

                ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

ผลการประเมิน            ดี              (5 – 4  คะแนน)

         พอใช้       (3 – 2  คะแนน)

                       ปรับปรุง  (1 – 0  คะแนน)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: